درهای جهان زمانی که

شما تلاش می کنید

به روی شما باز می شوند

سعید روینده در رویداد مربی کسب و کار
سعید روینده

اگر تخیل نداشته باشید

به سطح سودآوری

نمی رسید

سعید روینده کارآفرین

”کلید موفقیت شما
در رشد شما
نهفته است“

”کسب و کاری که
رشد و شکوفایی نداشته باشد،
کسب و کار نیست.“

کتاب راهنمای اصلی کسب و کار نوشته شده توسط سعید روینده
کتاب راهنمای اصلی کسب و کار
در میان بحث‌های شغلی و کارآفرینانه‌ی دنیای امروز، این گزاره را می‌توان با قطعیت بیان کرد که پایان دوران کارمندی و تک‌شغله‌بودن شروع رفاه مالی افراد خواهد بود. این باور من هم هست و در طی سال‌هایی که سمت‌های متفاوتی در شرکت‌های مختلف داشته‌ام، مطمئن بودم که یک‌روز بر اساس تجربیاتم راهی را در نظر می‌گیرم و مسیر شغلی و مالی‌ام را توسعه خواهم داد.

کتاب های تازه منتشر شده

رهبری تجارت از زبان
سعید روینده

تازه ترین نوشته ها